***ต้ิองการซื้ิ้อchevrolet จากเจ้าของโดยตรง ใครจะขายรบกวนโทรหาหน่อยคับ ซื้ิอสด